Regulamin Sprzedaży

 

Sprzedawca

 

Art Studio Klucowicz sp. z o.o.

 1. ul. Parkowa 4

58-580 Szklarska Poręba

Tel: (+48) 608 469 085
e-mail: [email protected]

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS 0000754462 REGON 381641123 NIP 8992852637

Dane bankowe:

mBank SA
Numer rachunku: 86 1140 2004 0000 3102 7815 1601

 

Ogólne warunki handlowe Art. Studio Klucowicz sp. z o.o. oraz pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

 

 • 1 Informacje ogólne
 1. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. prowadzi pod adresem internetowym www.klucowicz.pl sklep internetowy oferujący obrazy. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Art Studio Klucowicz sp. z o.o. a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym Art Studio Klucowicz sp. z o.o.. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Art Studio Klucowicz sp. z o.o. oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o..
 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

 

 

 • 2 Rejestracja użytkowników
 1. Rejestracja w systemie następuje w momencie zakupu towaru podczas podania danych potrzebnych do wysyłki towaru. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Celem rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rejestracji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w wersji online w sekcji „Moje konto”.
 • 3 Zawarcie umowy
 1. Przedstawione przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o. w Internecie lub innych mediach obrazy, nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o. formularze zamówień online.
 2. Obrazy malowane są tylko ręcznie przez artystów, z użyciem farb olejnych i akrylowych.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą wysłania przez sklep potwierdzenia w postaci automatycznej wiadomości e-mail, zawierającej podsumowanie zamówienia.
 4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o.. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 8% – sprzedaż oraz 23% – wynajem) oraz koszty wysyłki.
 6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Art Studio Klucowicz sp. z o.o. wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.
 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 • 4 Płatność
 1. Płatności za towary można dokonywać kartą kredytową, w systemie PayPal oraz Przelewy24. Państwa konto bankowe wzgl. karta kredytowa zostaną obciążone z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 3. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 4. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.
 • 5 Dostawa
 1. Każdy sprzedawany obraz jest unikalny. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Art Studio Klucowicz sp. z o.o. zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Koszty transportu poza granice Polski ponosi klient. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
 7. W przypadku dostawy towaru nieodpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 8. Osobisty odbiór towarów jest możliwy po uprzednim omówieniu daty odbioru.
 • 6 Szkody powstałe w trakcie transportu
 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową lub pocztą z Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

 

 • 7 Ograniczenie odpowiedzialności

1.Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

2.Art Studio Klucowicz sp. z o.o. udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: Art Studio Klucowicz sp. z o.o.  stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na Art Studio Klucowicz sp. z o.o., jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

 • 8 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

Prawo do odstąpienia do warunków umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą mailową na adres e-mail: [email protected]

Lub pocztą

 

Art Studio Klucowicz sp. z o.o.

 1. Krakowska 84/57

50-427 Wrocław

Tel: (+48) 608 469 085

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 • 9 Rękojmia
 1. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar bez wad.

 

 1. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym Art Studio Klucowicz sp. z o.o. ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 2. Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy lub wad towaru telefonicznie lub pisemnie: e-mailem lub pocztą tradycyjną. W niektórych przypadkach klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia ich złożenia.
 5. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o. w sklepie internetowym nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa dotyczące formatu nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak ustawowego prawa klienta do odstąpienia od umowy.
 6. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
 • 10 Zastrzeżenie własności
 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Art Studio Klucowicz sp. z o.o. do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Art Studio Klucowicz sp. z o.o., zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.
 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Art Studio Klucowicz sp. z o.o. przez osoby trzecie.
 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Art Studio Klucowicz sp. z o.o. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.
 • 11 Odstąpienie
 1. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana, gdy zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Art Studio Klucowicz sp. z o.o. nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 2. Niezależnie od roszczeń Art Studio Klucowicz sp. z o.o.  o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.
 • 12 Prawa autorskie

1.Sprzedawane przez Art Studio Klucowicz sp. z o.o.  produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi.

2.Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki) oraz dane Art Studio Klucowicz sp. z o.o.

3.W przypadku modyfikacji dzieła przez klienta lub osoby trzecie dzieło traci Certyfikat Autentyczności i nie może być wiązane z autorem oraz z Art Studio Klucowicz sp. z o.o.

4.Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Art Studio Klucowicz sp. z o.o. wraz z podaniem nazwy firmy Art Studio Klucowicz sp. z o.o.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)..

 • 13 Polubowne rozwiązywanie sporów
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres mailowy sprzedawcy: [email protected]
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.