REGULAMIN WYNAJMU OBRAZÓW:

1. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. prowadzi wynajem obrazów prezentowanych na stronie www.klucowicz.pl w zakładce „Sprzedaż obrazów”, zgodnie z Cennikiem podanym na stronie internetowej www.klucowicz.pl w zakładce „Wynajem” na okres od 7 do 90 dni z możliwością przedłużenia okresu najmu lub kupienia dzieła.
2. Wynajem dotyczy jedynie terytorium Polski.
3. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zerwania umowy z powodu niedotrzymania warunków umowy przez Najemcę.
4. Jeśli Najemca w trakcie trwania okresu najmu zdecyduje się na kupno dzieła, cena najmu będzie zaliczona na poczet kupna, tzn. najem będzie darmowy, z zastrzeżeniem, że cena za najem nie przekroczyła wartości dzieła. W takim przypadku Najemca dopłaci różnicę między ceną najmu a wartością dzieła.
5. Przedłużenie wynajmu o kolejne okresy wymaga zgody obu stron.
6. W realizacji zamówienia konieczne jest podanie niezbędnych danych adresowych strony zainteresowanej.
7. Wymogiem dokonania wynajmu jest wpłacenie ustalonych wpłat za cały okres najmu na konto Art Studio Klucowicz sp. z o.o. mBank: 86 1140 2004 0000 3102 7815 1601
8. Koszt transportu pokrywa Najemca zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej www.klucowicz.pl w zakładce „wynajem”.
9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu kwoty wynajmu wraz z kosztami transportu za ustalony okres.
10. Art Studio Klucowicz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania nowego zamówienia
w przypadku gdy:
a) Najemca przetrzymuje obrazy ponad określony umową okres lub zalega z płatnościami.
b) Wybranego obrazu nie ma aktualnie w magazynie.
14. Najemca od momentu przyjęcia obrazów aż do ich zwrotu zobowiązany jest do
właściwego użytkowania obrazów zgodnie z ich przeznaczeniem.
15. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obrazów Najemca zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty w wysokości wartości obrazu zgodnie z obowiązującą ceną w sklepie internetowym z dnia wynajmu.
16. Po okresie najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu obrazu. Zwrot następuje osobiście w siedzibie Art Studio Klucowicz sp. z o.o lub za pośrednictwem kuriera. Kuriera opłaca Najemca z góry w obie strony zgodnie z Cennikiem.
17. W przypadku opóźnienia w zwrocie obrazu przekraczającego 7 dni, zostanie naliczona
dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem wynajmu.
18. Podnajem wynajętych obrazów jest zabroniony bez wyraźnej pisemnej zgody Art Studio Klucowicz sp. z o.o.
19. Nieporuszone kwestie między stronami mogą być wyjaśnione wcześniej drogą mailową lub
telefoniczną.